Menu Zamknij

Projekt

Projekt pt.: Remont dzwonnicy zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym”.

Nr projektu:WND-RPPD.08.06.00-20-0574/21

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Działania 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 300 346,53 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH:300 346,53 PLN

Współfinansowanie UE: 150 173,26 PLN

W ramach zadania zostały przeprowadzone kompleksowe prace remontowo-renowacyjnych elewacji tynkowanej oraz ceglanej wraz z hydrofobizacją, wieży (dzwonnicy) zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym.

Projekt pt.:„Konserwacja zabytkowej ambony i ław kolatorskich w kościele p.w. Zwiastowania N.M.P. w Dobrzyniewie Kościelnym”

Nr projektu: RPPD.08.06.00-20-0143/17

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 188 679,54 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 180 069,54 PLN

Współfinansowanie UE: 142 254,92 PLN

Celem projektu było wykonanie prac konserwatorskich zabytków ruchomych – Ambony i dwóch ław kolatorskich znajdujących się w kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym a także opracowanie i udostępnienie przewodnika multimedialnego w formie nagrań z audiodeskrypcją po zabytkach kościoła. Dzięki realizacji inwestycji zostanie osiągnięty cel strategiczny – udostępnienie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska poprzez zachowanie i wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych zabytkowego kościoła p.w. N.M.P. w Dobrzyniewie Kościelnym. Realizacja projektu przyczyni się w perspektywie długookresowej do zwiększenia wykorzystania walorów kulturowo-religijnych Dobrzyniewa Kościelnego i LGD Puszcza Knyszyńska oraz Województwa Podlaskiego.

Udostepnij: